สวนน้ำ ซัมเมอร์ วอเตอร์ ปาร์ค

อ.เกาะคา จ.ล าปาง พ.ศ. 2559